Visa att ni är en regering för hela landet

Kolonial syn på riekts norra del!

Trots vackra löften före valet inledde regeringen Kristersson sin verksamhet med att besluta om elstöd enbart till södra Sverige. Först i elfte timmen kom man fram till att även hushåll och företag i den norra halvan av landet skulle få en viss kompensation. Att det inte redan från början var en självklarhet att behandla hela landet likvärdigt visar om inte annat konsekvenserna av en regering utan en enda minister bosatt norr om Dalälven.

Trots att även norra Sverige denna vinter drabbats av höga elpriser. Trots att nätavgifterna är markant högre i norra Sverige. Trots att det är i norra Sverige ojämförligt mest el per capita produceras. Ändå krävdes högljudda protester från alla oss som känner dessa självklara fakta.

Läget är allvarligt och ser man inte till hela landets intressen riskerar den världsunika utvecklingen när det gäller grön omställning och nya industrisatsningar i norra Sverige att haverera.

Vi blir därför ännu mer oroade när vi konstaterar att regeringen genom ett tilläggsdirektiv till en pågående utredning (”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft”) försöker slå undan benen för att utredningen ska kunna presentera kraftfulla förslag. Syftet med utredningen, som tillsattes av den förra regeringen, är att förbättra incitamenten för att tillföra ny vindkraft till elsystemet.

För att fler bygder och kommuner ska ställa sig positiva till utbyggnad av vindkraft är det viktigt att en del av de värden som genereras får stanna lokalt och medverka till utveckling. Det är högst rimligt att lokalsamhället kompenseras för de intrång i naturen vindkraften innebär.

Till skillnad från vad som är fallet i våra grannländer går inte ens fastighetsskatten på vindkraft till den kommun där produktionen sker. Regeringen har emellertid genom tilläggsdirektivet förbjudit utredaren att föreslå överförande av statliga skatter eller avgifter till kommunerna där vindkraften finns.

Detta agerande är närmast obegripligt om man verkligen vill förbättra incitamenten för utbyggnad av vindkraften. Vår förening, där kommuner och regioner är medlemmar, var positiva till att denna utredning tillsattes. Förhoppningarna var att vi äntligen skulle börja kompenseras för de skador och konsekvenser som vindkraften innebär. Ett överförande av fastighetsskatten till kommunerna skulle vara ett första viktigt steg och att det samma sker när det gäller vattenkraften nästa.

Äntligen skulle vi se att rikets närmast koloniala syn på norra delen av landet börjar blekna. Genom tilläggsdirektivet riskerar dessa förhoppningar att slås i spillror. Vi har förstått att utredningen har arbetat med att ta fram en liknande modell som våra nordiska grannländer.

Det skulle bland annat innebära att fastighetsskatten för energiproducerande anläggningar stannar där verken faktiskt står och skapar värden. Genom regeringen ingrepp med tilläggsdirektivet begränsas utredningens möjligheter att lägga förslag, men vi vet att man arbetar med andra intressanta förslag som kan gynna närområdet och kommunerna där vindkraften finns och byggs.

Om regeringen menar allvar med talet om att man verkar för att det ska finnas rättvisa förutsättningar att bo och verka i hela landet måste en rättmätig del av naturresursernas värden – inte minst vindkraftens och vattenkraftens – värden få stanna och medverka till utveckling i de kommuner och regioner där produktionen sker.

Regeringen måste visa att man tar ansvar för hela landet och inte lever upp till beteckningen som ”den mest norrlandsfientliga i mannaminne”.

Agerandet hittills är oroväckande.

För FSV Föreningen Sveriges Vatten- och Vindskraftskommuner och regioner

Ingvar Persson (m), Bollnäs

ordförande FSV

Anders Rosell (s), Orsa

1e vice ordförande FSV

Jonas Andersson (s), Ragunda

2e vice ordförande FSV

Håkan Larsson (c), Krokom

fd ordförande FSV

Powered by Labrador CMS