Svenskt kust- och insjöfiske

Hur ska det svenska kust- och insjöfisket kunna leva vidare i framtiden?

Dagens yrkesfiskare känner en stor osäkerhet vad gäller dagens fiskeripolitik. Branschen har inte stabiliserats, snarare tvärt om. Hur ska yngre yrkesfiskare kunna se en ljus framtid i branschen?

Enligt mitt sätt att se på situationen så finns ingen lösningsorienterad politisk samanhållning som kan skapa långsiktigt hållbara säl- och skarvstammar. Situationen med generationsväxlingen i branschen är i princip helt låst. Beståndshöjande insatser krävs för att vända situationen. Skarv- och säl problemen i Norden måste lösas av våra länders respektive politiker!

Yrkesfiskare har flaggat under hela mitt liv ( 32 år) för konsekvenserna av för stora bestånd av säl och skarv. Fiskreproduktionen fungerar likt en omvänd pyramid. För att fiskbestånden ska kunna ha en möjlig chans att växa upp måste man reducera bestånden av skarv och säl.

En skarv äter ca 0,5 kg fisk per dygn. Från yngel till ca 750 gram. Skarven river/skadar motsvarande konsumerad fisk per dygn. Det betyder att förbrukningen av samtliga uppväxande arter är för hög i dag. Den omvända pyramiden kan inte börja växa på höjden.

Utöver skarven ska även basföda finnas till övriga uppväxande fiskbestånd.

Plus sälens påverkan på pyramidens övre del efter kuststräckorna.

Glasål och gulål (uppväxande ål ) i insjöar och längs kuststräckor i norra Europa räknas in i den omvända pyramid liknelsen. Totalt sett blir det svårt att återskapa livskraftiga fiskbestånd för att säkerhetsställa insjö- och kustfiskarnas behov för att klara sig.

Reducering av skarv- och säl skulle medföra stabilitet för nuvarande fiskare och förutsättningar till nyetablering i branschen.

Politisk lösning krävs för att yngre yrkesfiskare ska känna en stabilitet inom branschen. 

Kust- och insjöfisket är sammanknutna på många olika sätt när det kommer till logistik, redskapstillverkning, försäljningsplattformar m.m.

Stoppat kustfiske medför en snöbollseffekt.

Skarvens flexibilitet att flyga mellan länderna gör frågan viktig för länderna. Ringmärkta skarvar från Finland har påträffats i bland annat Hjälmaren.

Lantbruket har haft ett tufft år med sämre skörd och sämre kvalité på spannmålen. Kriget i Ukraina påverkar livsmedelssituationen negativt.

Insjö- och kustfisket kommer att kunna bibehålla sin identitet, levade kustsamhällen och bidra till en bättre självförsörjningsgrad i framtiden med hjälp av konkreta lösningar gällande säl och skarv. 

Yrkesfiskare Alexander Vidlund. 

 

 

Powered by Labrador CMS