Svar om "olagliga" vägar

Svar från Torsta AB om spontana vägar i Sånghusvallen och om de är olagliga.

Torsta ABs driftledare Gert Åhlund och VD Anna Olofsson Frestadius vill härmed lämna vårt perspektiv på den artikel som publicerades i Jämtlands Tidning den 1 september 2023.

Det stämmer att åkern ägs av Krokoms kommun och att den arrenderas av oss på Torsta AB. Att det skulle ske okynneskörning med motorfordon har vi inte observerat. Det vi vet är att det framför allt är barn som går och cyklar där på väg till och från Sånghusvallens skola. Den väg som redogörs för är i praktiken en upptrampad stig med ca 30 cm bredd. Det är inte vår definition av en väg men inte heller har vi utlovat en vägsträckning.

Det stämmer inte att vi som arrendator inte påtalat detta till markägaren som är Krokoms kommun. Det gjordes bland annat 2018. Vi har agerat i frågan på flera sätt och har vid ett flertal tillfällen satt upp skyltar om att det är åkermark som brukas och som inte får beträdas. Vi har även tagit kontakt med rektor vid Sånghusvallens skola, vilken lovade att informera elever om allemansrätten kopplat till de rättigheter och skyldigheter som den innebär. Vi beställde även broschyrer om allemansrätten som vi erbjöd skolan. Dessa ville de inte ta emot då de hade eget material.

Trots våra ansträngningar har vi uppenbarligen inte nått framgång. Skyltar har tagits bort, vandaliserats och stigen har blivit ett faktum.

Avseende sly som tagits bort stämmer det som Krokoms kommun säger att Torsta avverkat lövsly för att hålla åkern och åkerkanten i hävd för att kunna bruka hela åkern. Det är en skyldighet vi har.

Det är besvärande när folk beträder åkermark. Vi möts med jämna mellanrum från vissa boende i området av stor oförståelse och ifrågasättanden kopplat till den jordbruksverksamhet som vi bedriver. Det som odlats och odlas på gällande åker har varit spannmål och vall – det vill säga centrala delar för livsmedelsproduktionen i vårt län. Även små mängder har stor betydelse. Åkermark har stort värde och är en viktig resurs för näringen och är något som måste värnas. Det är vår ståndpunkt alla dagar i veckan.

Gert Åhlund Driftledare Torsta AB

Anna Olofsson Frestadius

VD Torsta AB

Powered by Labrador CMS