Etniskt särintresse i Härjedalen

Härjedalspartiet frågande inför rekrytering till nya kommunförbundet i Jämtland.

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen har nyligen startat som en primärkommunal samverkan mellan samtliga åtta kommuner i länet, man börjar nu rekrytera ledande tjänstemän.

Syftet med verksamheten är att samordna och stödja kommunal samverkan med fokus på vård, skola och omsorg samt att vara en regional aktör med perspektiv även på regional utveckling och samhällsutveckling.

Genom Härjedalens kommun har det utlysts en tjänst som Controller - en central person för verksamhetsuppföljning och ekonomistyrning i det nya kommunförbundet. I den nationella annonseringen genom arbetsförmedlingen beskriver man fortfarande Härjedalens kommun som "samisk förvaltningskommun" vilket sker utanför ramen för det som faktiskt gäller, att Härjedalens kommun "ingår i förvaltningsområdet för det samiska språket".

Härjedalspartiet har tidigare påtalat denna felaktighet, men den politiska majoriteten i Härjedalens kommun fortsätter att oreflekterat understödja denna kulturexpansiva yttring för ett etniskt särintresse. I annonsen har man infört en etnisk meritvärderingsgrund till tjänsten som controller.

Här torgför man att ”vi ser det därför som meriterande om de sökande har goda kunskaper i det samiska språket, kulturen och traditionerna." Vi noterar att det inte finns någon annan motsvarande etniskt profilerad meritvärderingsgrund angiven.

Det uttalas därmed inte att det ses som meriterande om de sökande har goda kunskaper i det jämtska eller härjedalska språket, kulturen och traditionerna.

Vad stödjer man sig på för att göra denna åtskillnad mellan folk? Är det aktuella agerandet och denna meritprofilering vid annonseringen förankrat i kommunförbundets styrelse och hos de två kommuner som inte ingår i förvaltningsområdet för det samiska språket?

Härjedalspartiet föreslår att den politiska majoriteten i Härjedalens kommun lyfter in denna diskussion och ökar kunskaperna kring dessa frågor i kommunförbundet.

Det nya kommunförbundet kan behöva öka kompetensen kring dessa frågor för att utvecklas som en förtroendefull och objektiv resurs för alla medborgare, även jämtar och härjedalingar.

Härjedalspartiet Per-Anders Tapper, ordförande

Powered by Labrador CMS