Behåll Östersunds grönområden

Östersund behöver skydda sin gröna identitet – inte bygga bort den!

Östersunds kommun vill gärna vara en grön friluftsstad. Ibland agerar kommunen även därefter. Men när Östberget, Torråsen och Spikbodarna blir intressanta för exploatering så hotas tre av våra mest stadsnära och populära friluftsområden samtidigt.

Det är glädjande att läsa kritiken som riktas inifrån kommunen mot exploateringskontorets förslag. Vad händer med stadens identitet, när man gång på gång visar sig vara villig att offra skidspår och prioriterade grönområden så fort en lovande etablering visar sitt intresse?

Att Spikbodarnas skidspår nu föreslås stympas har inte att göra med att det är den bästa möjliga tomten för etableringen, utan den mest lättillgängliga. Lämpligare vore att utreda det bästa alternativet för etableringen och för invånarna.

Östersunds kommun har ett ansvar att vårda, bevara och utveckla våra stadsnära grönområden och borde ta fram (och följa!) en demokratiskt förankrad plan för detta.

Kommunens Översiktsplan Östersund 2040 visar tydligt att grönområdena ska skyddas och att industriområdet Verksmon ska byggas ut åt sydost, där 47 hektar är färdigt planlagt för elintensiv industri och ytterligare mer än 100 hektar finns utpekat för fortsatt industriutbyggnad med en extra utfart till E14. Det finns ingen brist på mark som är lämplig för exploatering.

Att långsiktigt satsa på bevarande och främjande av friluftslivet i befintliga naturområden, liksom att öka den ej bilburna tillgängligheten till dessa områden, är en verkligt hållbar satsning. Genom att knyta ihop stadens friluftsområden med gröna stråk, som från Minnesgärdet via Lillsjön och vidare upp till Spikbodarna, skapar vi sammanhängande gröna stråk som gör Östersunds natur tillgängliga för alla.

På samma sätt kan Badhusparken bindas ihop med Ändsjön och Östberget. Vi föreslår följande:

  1. Utred andra tomter till Försvarsmakten och Ecosystem Östersund; tomter där etableringarna inte gör skada på invånarnas tillgång till stadsnära friluftsliv och naturmiljöer.

  2. Skydda Torråsen, Spikbodarna och Östberget från framtida exploatering genom att omvandla områdena till naturreservat. När staden växer och förtätas har vi på så sätt en chans att bevara stadens gröna friluftsprägel.

  3. Investera i gröna stråk som knyter stadskärnan till ovanstående naturområden på promenad- och cykelvänliga sätt. Det ökar tillgängligheten till dessa viktiga sociala ytor som är så uppskattade av invånarna.

Nya etableringar i Östersund behöver inte stå i konflikt med friluftsstaden Östersund. En god stadsplanering gör plats för båda!

Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Östersund

Powered by Labrador CMS