Vi måste investera i vår gemensamma infrastruktur - och det kostar

Sveriges politiska mål är att vara ett fossilfritt land om bara 20 år.

Det betyder att t.ex. svensk stålindustri, kemiindustri och de stora fordonstillverkarna, satsar stort på elektrifiering för att fasa ut sin användning av fossila bränslen.

Det kan tyckas att det inte berör landets hushåll, men vi pratar om stora verksamheter som inte bara bidrar till Sveriges ekonomi utan också är stora arbetsgivare. Sverige attraherar också nya företag som ser tillgång på relativt sett billig fossilfri el som en konkurrensfördel.

Säkert välkomnar även många villaägare en utveckling där vi satsar på vår infrastruktur och bejakar ett energisystem som möjliggör fossilfri samhällsutveckling. Inte minst för att kunna ansluta solceller till elnätet eller ladda elbilen?

Investeringsbehovet för att modernisera och bygga ut elnätet beräknas uppgå till 1 000 miljarder kronor kommande 20 år. Det innebär att Sveriges omkring 170 elnätsföretag behöver öka sina investeringar kraftigt, vilket i sin tur påverkar kundernas avgifter. Ökande elnätsavgifter de närmsta åren beror också på ett högre ränteläge och att komponenter för att bygga elnät har blivit dyrare.

Det är dock på sin plats att kommentera de siffror som Villaägarna använder för att beskriva elnätsavgifterna. De måste tas med en stor nypa salt då de, tyvärr, är oklart grundade och svåra att tolka.

Villaägarna hänvisar till ansvarig myndighet, Energimarknadsinspektionen, som hävdar att elnätsföretagens intäkter ökar med 100 miljarder kommande fyra år, jämfört med föregående fyra år. Sanningen är att det ännu inte är klart hur stor ökningen i slutändan blir, eftersom underlagen inte är klara.

Det finns heller inget belägg för att alla Sveriges elnätskunder skulle få en enhetlig procentuell prishöjning, på det sätt som Villaägarna framställer det med hjälp av myndighetens siffror. Elnätsföretagen sätter sina priser individuellt utifrån sina respektive förutsättningar, vilket kan se väldigt olika ut.

Energiföretagen är de första att hålla med om att Energimarknadsinspektionen har en komplex uppgift att hantera, där olika intressen måste balanseras mot varandra; hushållens och elnätsföretagens – men också samhällets. 

Det vore därför önskvärt om de olika perspektiven blev synliga också i den offentliga debatten. Det vore också klädsamt om vi kunde sluta misstänkliggöra en hel bransch som politiker, näringsliv och kunder samtidigt ställer stora krav på och förväntar sig stora leveranser av framöver.

Tomas Malmström, elnätsexpert Energiföretagen

 

Powered by Labrador CMS