Vi fortsätter att säga nej till vindkraft på Kusberget

Vi anser att en etablering på Kusberget utanför Kälarne skulle påverka ett stort område negativt ur flera aspekter.

En ansökan om att anlägga en park om 17 vindkraftverk på Kusberget utanför Kälarne i Bräcke kommun har nu lämnats in till Länsstyrelsen. I juni 2021 avstyrkte ett enhälligt kommunfullmäktige etableringen.

Efter ett intensivt påverkansarbete från framför allt exploatören ändrade sig Socialdemokraterna och större delen av Centerpartiet. I april 2022 röstade en knapp majoritet för att ändra kommunens tidigare beslut. När frågan var uppe för omröstning en slutgiltig gång i november 2022, och kommunen hade möjlighet att än en gång lägga sitt veto mot projektet, blev det ett jämnt resultat. Omröstningen slutade 12-12, och ordförandes (S) röst fällde avgörandet. Hela oppositionen plus en ledamot från Centerpartiet reserverade sig. En Socialdemokrat valde att avstå från att rösta.

När Bräcke kommun nu hade möjlighet att yttra sig över ansökan till Länsstyrelsen, valde den politiska majoriteteten att inte göra det. Vi politiker i opposition beslutade då att skicka in ett eget yttrande, inte minst för att fortsatt stötta de medborgare som drabbas av etableringen, och som alltjämt med rätta känner att deras röster inte har blivit lyssnade till.

Vi anser att en etablering på Kusberget skulle påverka ett stort område negativt ur flera aspekter, såsom landskapsbild, natur- och kulturmiljö, inflyttning, turistverksamhet och rennäring. Förutom själva vindkraftverken kommer vägar, uppställningsplatser, servicebyggnader m.m. att i grunden förändra landskapet.

Vi anser att vi i Bräcke kommun har landskapsvärden som vi borde vara stolta över. Som vi bör förvalta. Vi vet att många väljer att bo i vår kommun just tack vare naturen. Trots långa avstånd, sämre service och hög kommunalskatt så väljer man ändå att bo här för att vi kan erbjuda dem någonting som städer inte kan erbjuda. Det om något är väl värt ta tillvara på.

Det är många byar som ligger nära det tänkta området och därigenom är det många människor som blir direkt eller indirekt påverkade av en etablering på Kusberget. Vi vet att många mår dåligt på olika sätt av närhet till vindkraftverk, bland annat av störande ljud och ljus. Att riskera att ta ifrån människor deras livsmiljö och göra intrång på deras hälsofrämjande miljöer är för oss inte att främja folkhälsan.

Bybor och andra berörda ifrågasätter skarpt det här projektet och upplever att de blivit åsidosatta och utestängda under processens gång. De vittnar om en sviktande framtidstro och skadad tilltro till kommunen – vilket vi ser allvarligt på. Under flera möten har de vädjat till oss politiker att vi på riktigt ska visa att vi värnar om dem och en hållbar framtid i vår bygd – genom att avstyrka etableringen.

Vi har lyssnat till våra medborgare, och vi fortsätter att stötta dem genom att arbeta emot en vindkraftspark på Kusberget.

Leif Gustafsson, oppositionsråd (SD)

Johan Loock, gruppledare (M)

Christer Olsson, gruppledare (JvB)

Hans Isgren, gruppledare (V)

Powered by Labrador CMS