Vi behöver starka föreningar för våra barn och ungdomar

Uteblivet idrottande för barn och ungdomar kommer att innebära enorma reaktiva samhällskostnader.

Idrottsrörelsen har, tack vare politisk proaktivitet där satsningar på idrotten getts utrymme samt ett stort stöd från näringsliv, klarat Covidkrisen på ett förhållandevis bra sätt. Nu står vi inför en ny kris där räntorna stiger, elpriserna stiger, matpriserna stiger, drivmedelspriserna stiger – det är verkligheten.

I den verkligheten står barnfamiljer med barn som vill idrotta. Som läget är nu kommer flertalet barnfamiljer behöva välja bort idrotter då de behöver prioritera vilken medlemsavgift och vilken träningsavgift som de har råd att betala. Det är också verkligheten, och den verkligheten är, snabbare än vi tror, här.

Konsekvenser av att familjer tvingas låta sina barn och ungdomar sluta idrotta är flera, bland annat vet vi att idrottande stärker fysisk och psykisk hälsa, bidrar till ett sammanhang och skapar sociala nätverk.

Lägg därtill idrottsföreningarnas demokratiska fostran. Ta bort detta och du har garanterat försämrade skolresultat, försämrad generell hälsa hos barnen och fler barn som söker andra sammanhang (till exempel gänghäng på stan) än på idrottsarenan.

Uteblivet idrottande för barn och ungdomar kommer att innebära enorma reaktiva samhällskostnader, där vi alla får dela på notan – oaktat om vi vill eller inte.

Konsekvenserna för föreningarna är också klart försämrade, då många föreningar har skenande kostnader. Skulle föreningarna också dramatiskt tappa intäkter i form av uteblivna medlems/träningsavgifter så måste man förmodligen snabbt skära ner på verksamheten och därmed också försämra förutsättningarna för de barn och ungdomar som vill fortsätta idrotta.

Vi lever i en orolig tid där krafter vill polarisera och splittra vårt samhälle. Där har idrotten ytterligare en otroligt viktig roll att spela. Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde.

Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas.

Trygg idrott är fri från diskriminering. Alla individer och varje förening inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Nu är tiden då idrottsrörelsen behöver stå stark för att verka för rörelseglädje, hälsa, inkludering och demokratiska grunder. Politik och näringsliv behöver därför samlas och göra allt de kan för att alla barn och ungdomar ska få fortsätta att utöva idrott oberoende av föräldrars förmåga att betala medlems- och träningsavgifter.

Nästa gång föreningen med 150 idrottande barn hör av sig om sponsring, ta gärna tid att lyssna in och försök se denna förening i det stora hela och hur viktig den är för ett bättre samhälle och ett bättre Jämtland Härjedalen. Eventuella pengar till en förening kan göra att den bibehåller eller till och med kan sänka träningsavgiften så att fler barn får möjlighet att fortsätta idrotta

Proaktiva politiska insatser för att stärkta våra föreningar samt fortsatt samarbete mellan näringsliv och föreningar är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska kunna fortsätta bidra till ett bra liv för barn och ungdomar samt bidra till goda samhällen. Det gäller landet i allmänhet men Jämtland Härjedalen i synnerhet med vårt fantastiska föreningsliv.

Styrelsen i RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Powered by Labrador CMS