Sveriges energiminister försöker vilseleda svenska folket

Vindkraft är inte som påstås CO2 fri.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar försöker vilseleda svenska folket med egenfabricerade uppgifter och hänvisar till rapporter som inte existera. Farmanbar, har också lämnat osant och felaktigtiga påstående så som ”om kärnreaktorerna inte stängts hade elpriset kunnat vara ännu högre än de är i dag”.

Allt grundar sig på århundradets största politiska misstag, då fungerande kärnkraftsreaktorer i förtid stängts och tagits ur drift, till följd av införd skatt på termisk effekt (effektskatt) under åren 2014-2018 av S-MP regeringen. Skatten var subvention till förmån av väderberoende energislag som vind- och solenergi, vilket lett till att fyra kärnkraftsreaktorer togs ur drift.

Enligt Vattenfalls elproduktionschef Torbjörn Wahlborg, hade något beslut om förtida nerläggning av fungerande kärnkraft aldrig genomförts utan den införda effektskatten.

Utöver effektskatt, har höjda avgifter och säkerhetskrav införts, som förbud av brytning och anrikning av uran, långa beredningstider för slutförvar av använt kärnbränsle har införts, med underlag från en mastersuppsats angående kärnkraftens olönsamhet, författat av en inte utexaminerad finsk tandläkarstudent, som dessvärre tillstyrkts av regeringen S-MP. Denna uppsats ansågs var mer trovärdigt än 40-års forskning av Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Före dessa beslut, lovade dåvarande klimat- och miljöminister (2014–2016) Åsa Romson (MP) att kärnkraftsreaktorer skulle stängas under MP:s mandatperiod, med uttalande i SVT ”Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden”. Utöver har Politisk styrning medverkat till utbyte av styrelseledamöter i Vattenfall ”i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi”.

Är det som energiminister Khashayar Farmanbar påstår, att kärnkraftsreaktorer stängts och tagits ur drift på grund av icke lönsamhet, eller så fint som det heter på kommersiella grunder då ”kärnkraften måste bära sin egna kostnader”. Sanningen är, att det var direktiv från S-MP regeringen som gjort kärnkraft olönsam. Dessa påståenden och uttalande från energiminister Khashayar Farmanbar är inte i fakticitet med verkligheten?

Vindkraft är inte som påstås CO2 fri. I en genomförd livscykelanalys på moderna vindkraftverk, utförd av Vattenfall, visar ett vindkraftverks CO2-utsläpp under sin livstid, som inkluderar, produktion av komponenter, transporter, etablering och nedmontering, är 12,8 gram CO2e/kWh. Koldioxidutsläppen är i relation till den volymen el som produceras under vindkraftsverkets förväntade livslängd på snitt 25-30 år.

Vindkraftverk ger också upphov till spridningen av mikroplaster, beroende på att turbinbladen eroderar när de utsätts för vind, regn, snö och is, vilket gör att små plastbitar lossnar från turbinbladens yta, som naturen inte kan bryta ner. Utöver finns ett stort orostecken då det gäller framtidens deponi av vindkraftverk.

Vindkraft orsakar också försämrad och förstörd livsmiljö för fåglar, där det i Sverige dödas vid kollision med turbinblad i genomsnitt mellan fem och tio fåglar per vindkraftverk och år.

Boo Nilsson

Powered by Labrador CMS