Barnets Rättigheter

Trots barnkonventionen har barn i Sverige svårt att bli hörda i kontakter med myndigheter och domstolar.

De unga måste måste därför få ökad rätt till hjälp med överklaganden av olika slag.

FN:s barnrättskommitté har också vid upprepade granskningar, senast januari 2023, påpekat detta. Att stärka möjligheterna att föra fram klagomål och få upprättelse när rättigheterna kränks är av särskild vikt för barn i de mest utsatta situationerna. Barn som ofta faller mellan olika myndigheters ansva, barn som inte alltid har sina vårdnadshavares stöd.

Idag har dessa barn väldigt svårt att föra fram klagomål, de instanser som finns är okända bland barn, inte tillgängliga eller anpassade för barn och de allra flesta kräver att vårdnadshavare driver ärendet för barnets räkning. Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter överlämnades efter 1 1/2 års arbete den 23 augusti till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) med flera förslag som kan stärka barnets rättigheter.

Det viktigaste från utredningen som Rädda Barnen vill lyfta fram är:

* Sverige bör ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som ger det enskilda barnet rätt att föra fram klagomål och få en prövning i FN:s barnrättskommittè om någon rättighet har kränkts av en konventionsstat. Utredningen anser att detta kan bidra till att kunskapen och kompetensen stärks på sikt hos svenska myndigheter och domstolar beträffande tillämpningen av barnkonventionen.

* Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter behöver stärkas även i svensk lagstiftning som exempelvis med stärkt rätt till offentligt biträde, stärkt rätt för barn under 15 år att komma till tals och utökade möjligheter till att få ett offentligt biträde.

* Utredningen föreslår inrättandet av barnrättsbyråer med oberoende barnombud inom civilsamhället - det finns barn som står utan stöd från sina vårdnadshavare eller andra vuxna i sin närhet.

Utredningen överlämnades således till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som är ansvarig för regeringens barnrättspolitik och som visat ett stort engagemang för barnrättsfrågor under sin ministertid, exempelvis är hon den förste minister som medverkat på plats i Genéve vid barnrättskommitténs granskning. Rädda Barnen hoppas därför att hon ser till att de lagda förslagen genomförs så snart som möjligt.

Rädda Barnen lokalförening Östersund / Britt Inger Stein Öhrnell, Elisabet Ekerlid, Eva Lidin och Per Hedman

Powered by Labrador CMS