Antalet snabbladdare i Sverige ökar kraftigt

Nu måste elnätet förstärkas.

Antalet publika snabbladdpunkter har ökat kraftigt i Sverige under 2023 vilket är glädjande för alla elbilister. För att utbyggnadstakten ska bibehållas framöver måste elnätet både förstärkas och nyttjas effektivare, skriver företrädare för Energiföretagen.

De senaste åren har utbyggnaden av laddinfrastruktur diskuterats flitigt – ofta utifrån perspektivet att det går för långsamt och att det är brist på snabbladdare. Data från laddtjänsten ChargeFinder visar nu att vinden har vänt och utbyggnadstakten ökar. I januari i år fanns totalt knappt 2 500 snabbladdare i Sverige – fördelat på ca 850 laddstationer. I slutet av november hade antalet ökat till ca 4 300 snabbladdare – fördelat på över 1 100 laddstationer. Det innebär en ökning med över 70 % på bara 11 månader, och ytterligare utbyggnad väntar innan året är slut. Till glädje för kunderna har utbudet av snabbladdning, och därmed möjligheten att köra elbil längre sträckor, förbättrats i hela landet. 

Under 2023 har antalet snabbladdare ökat mer än antalet elbilar. I Sverige finns nu ca 270 000 elbilar vilket ger ett snitt på 63 elbilar per snabbladdare som bör ses som en god nivå. Om elektrifieringen ges rätt förutsättningar visar prognoser från Power Circle att varannan svensk bil kan vara laddbar år 2030. Utbyggnaden av snabbladdare behöver därmed fortsätta. Det behövs också stora satsningar på snabbladdstationer för ellastbilar med höga effektbehov.

För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av snabbladdstationer till både lätta och tunga fordon måste elnätet både förstärkas och nyttjas mer effektivt. Sveriges elnätsföretag behöver få rätt förutsättningar att realisera detta: 

  • Ledtiderna behöver kortas för elnätsutbyggnaden: Ge ökade resurser till de tillståndsgivande myndigheterna och möjliggör parallella myndighetsprocesser. Genomför snarast de förslag som presenterades i Klimaträttsutredningen, till exempel att göra luftledning till förstahandsval på högre spänningsnivåer och att klassa elnäten som riksintresse. 

  • Säkerställ en långsiktig och förutsägbar intäktsreglering, detta krävs för att elnätsföretagen ska kunna fatta avgörande investeringsbeslut.

  • Intäktsregleringen behöver också innehålla verkningsfulla incitament för flexibilitetslösningar som i vissa fall kan vara ett alternativ till nya ledningar 

 Elektrifiering är en stor del av lösningen på klimatomställningen. Låt inte långa tillståndsprocesser och krångliga regler stå i vägen – utan låt laddinfrastrukturen blomstra.

Martin Olin, e-mobilitetsexpert, Energiföretagen. 

Mats Andersson, regionchef Nord, Energiföretagen. 

 

Powered by Labrador CMS