Vindkraft och kommunernas vetorätt

Kommunfullmäktige i Bräcke beslutade den 16 november 2022 att inte utnyttja det kommunala vetot mot vindkraft avseende projektet ”Kusberget” i Kälarne.

Det formella beslutet som togs var att inte bifalla det medborgarförslag som föreslog att det tidigare vetot mot ”Kusberget” skulle återställas. Det innebär inte att den planerade vindkraftsparken har fått klartecken att byggas. Det är nu som själva prövningen av projektets lämplighet börjar.

En vindkraftpark av ”Kusbergets” storlek är ett stort och omfattande projekt, med potentiell påverkan på både natur och kringboende. Samtidigt befinner vi oss i en situation där det är mycket viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila energikällor. Vindkraft är i nuläget, tillsammans med solenergi, det energislag som snabbast kan bidra till omställningen till förnybara gröna energislag.

Om alla kommuner i Sverige konsekvent skulle använda sig av det kommunala vetot så äventyrar det den omställningen. För att lyckas med den omställningen, och nå Sveriges miljömål, är det inte hållbart att alla 290 kommuner väldigt frekvent väljer att lägga in veto mot vindkraftsparker.

Vi finner det särskilt anmärkningsvärt att kommuner i Elområde 3&4, där behovet av ny el är mest akut, har lagt sitt veto till 75 % av alla projekterade vindkraftsparker på land. Där elförbrukningen är som störst är viljan att bidra till elförsörjningen som minst. Något som förmodligen bidragit att det på nationell nivå finns en diskussion om att kommunernas vetorätt ska tas bort.

Vetorätten ska vi ha kvar, och värna om. Vi måste, så långt det är möjligt, få styra över hur marken i vår kommun ska användas på bästa sätt, för en positiv utveckling för våra medborgare och vårt näringsliv.

Att vi har valt att inte använda vetot i det här fallet beror på att ”Kusberget” är en plats som i kommunens översiktsplan befunnits lämplig för vindkraft. Det beslut som togs i fullmäktige betyder att Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, som är miljöprövningsdelegation för Jämtlands och Västernorrlands län, nu ska pröva den lämpligheten, med de resurser och kompetenser som de har, men som en liten kommun som Bräcke saknar.

Vi har stor respekt för att bofasta, näringsidkare och fritidsboende reagerar på förändringar i sin närmiljö och att ett projekt som ”Kusberget” väcker känslor. Samtidigt så tycker vi att det är rimligt att låta projektet granskas och utvärderas av en myndighet som har större resurser och bättre kompetens på området, än att ryggmärgsmässigt lägga ett kommunalt veto mot vindkraft på en plats som utpekats som lämplig i kommunens översiktsplan.

Vi vill ha en objektiv prövning av projektet, och om det landar i att frågan slutligen avgörs i Mark- och Miljööverdomstolen så får det bli så.

Richard Nilsson, kommunalråd Socialdemokraterna
Bo-Göran Danielsson, Kommunalråd Centerpartiet

Powered by Labrador CMS