Utan personal ingen vård!

Utan personal ingen vård är ett faktum som blev tydligt under pandemin. Trots det befinner sig svensk hälso- och sjukvård idag i en personalkris.

Regionerna är beroende av resurstillskott från staten men sedan början av 90-talet har dessa tillskott sjunkit och regioner fått täcka upp bortfallet med ökad kommunalskatt och besparingar. Det har lett till att kortsiktiga dåliga beslut, i hopp om att klara ekonomin och verksamheten, tagits. Konsekvensen har blivit en mer pressad arbetsmiljö för personalen, som lett till svårigheter att bemanna och i slutändan vårdplatsbrist. Hyrpersonal har på många håll blivit en nödvändighet för att kunna bedriva den lagstadgade verksamheten.

Att något måste göras för att vända utvecklingen verkar alla politiska partier vara överens om. Uppfattningen om vad som ska göras ser däremot olika ut.

För att bryta den negativa utvecklingen, kunna behålla personal och få ungdomar att söka sig till arbeten inom hälso- och sjukvården, måste trenden med allt sämre arbetsmiljö brytas. Det görs genom satsningar på ökad grundbemanning, bättre arbetstidscheman, ökad demokrati på arbetsplatsen och konkurrenskraftiga löner. För det krävs resurser och då ser möjligheten för enskilda regioner olika ut. Vi fyra norrlandslän har redan ett mycket högt totalt skattetryck, det är därför inte rimligt att våra länsbor ska behöva betala mer i skatt. Därför vill Vänsterpartiet att staten ska ta ett större ansvar för att regioner ska ha jämlika ekonomiska förutsättningar och vi vill att nuvarande skatte- och utjämningssystem ses över.

Norrlandslänen har stora svårigheter att få den utbildade personal vi har behov av. Högskolor lägger ner utbildningar av ekonomiska skäl trots att det finns ett behov av just den kompetensen, och vissa utbildningar bedrivs endast på ett fåtal platser i landet. Stor del av platserna går till studenter som redan vid kursstart vet att de kommer söka sig till storstäderna. För att motverka situationen krävs en aktiv statlig politik som säkerställer att behovet av kompetens fylls även i norr. Därför har Vänsterpartiet föreslagit en nationell personalförsörjningskommission med uppdrag att föreslå åtgärder och insatser för att klara personalförsörjningen inom välfärdsverksamheterna i hela landet.

Vänsterpartiet ser problemen, vi vill komma till rätta med personalbristen inom sjukvården i hela landet och vi vet att en politik som fungerar för norr fungerar för hela landet.

Undertecknat

Elin Hoffner, V regionråd Region Jämtland/Härjedalen

Jonas Karlberg, V regionråd Region Västerbotten

Glenn Berggård, V regionråd Region Norrbotten

Nina Orefjärd, V gruppledare Region Västernorrland

Powered by Labrador CMS