Ta inte bort kollektivtrafiken från Mittpunkten!

Anhalten i centrum är på rätt ställe för alla, som väljer bussen som färdmedel.

Som flitig nyttjare av kollektivtrafiken, har jag nästan bara goda erfarenheter av den nuvarande ordningen. Alternativen Västra skolan respektive söder om Thomégränd ter sig, enligt min mening, klart sämre. Hållplatsen vid Kyrkparken har ett utmärkt läge och används också flitigt av folk, som har ärenden på stan.

För passagerare som vill komma till Mittpunkten blir gångavståndet, från Västra skolan till Mittpunkten, emellertid alltför långt. Av- och påstigning vid den föreslagna nya hållplatsen, söder om centrum, blir, ur många synpunkter, en klar försämring.

I jämförelse med nuvarande ordning leder liggande förslag till en klart mera opraktisk lösning och skapar nya olycksrisker. Följden blir en stor anhopning gångtrafikanter, som måste korsa Thomégränd, på väg till och från sina bussar.

Länsstyrelsens beslut att ge tummen ner rörande borttagande av en del av den befintliga björkallén, visar på ännu en försvårande omständighet för projektet. Slutstation för länsbussarnas linjetrafik vid Centralen kan vara en god idé.

Ett stopp i Mittpunkten, för Länstrafiken, är dock en förutsättning. Att, vid nyttjande av länsbussar, behöva ta sig till bussgatan, kan vara nog så besvärligt, i synnerhet för oss, som inte ser så bra.

När det gäller förslaget att ta bort Busstorget, har jag så här långt faktiskt bara hört ett enda skäl. Nämligen förekomsten av bus och bråk i väntsalen. Även om det säkert inträffar incidenter då och då, borde det gå att bemästra med god vakthållning. För övrigt är man nog naiv i överkant om man tror att ordningsstörande element försvinner om väntsalen flyttas till en annan plats.

Nej slå inte sönder en infrastruktur, som, på ett bra sätt, betjänat länets invånare under lång tid! En ombyggnad av nuvarande byggnadskomplex vid Gustav 111 torg, i enlighet med Stadsmiljöföreningens linje ser tilltalande ut. Det möjliggör en nödvändig breddning av Kyrkgatan för en framtidsinriktad lösning av kollektivtrafiken i Östersund.

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS