Starkare sjukvård – säkrare Sverige

För att stå rustade inför framtiden behöver vi omfattande investeringar i vår sjukvård.

Region Jämtland-Härjedalen har nyligen genomfört masskadeövningen VEGA för att stärka vår förmåga att hantera kriser. Som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden hade jag möjlighet att observera övningen och jag blev djupt imponerad av regionens medarbetares arbete och engagemang. För mig blev det tydligt att vi har en dedikerad och otroligt kompetenta medarbetare redo för framtidens utmaningar om de ges rätt förutsättningar för det. 

Jämtlands län, och i synnerhet Östersund, spelar en strategisk roll i ett NATO-perspektiv. Eftersom NATO kräver effektiv krishantering från sina medlemsländer, är samverkan mellan civila och militära aktörer avgörande. Övningen VEGA testade därför Östersunds sjukhuskapacitet för att hantera kriser i en sådan samverkanskontext. 

Den globala pandemin har bekräftat vikten av en robust sjukvårdsinfrastruktur. För att stå rustade inför framtiden behöver vi omfattande investeringar i vår sjukvård – investeringar som inte kan vänta. Vi har en nationell sjukvårdskris förvärrad av ekonomisk nedgång och inflation. Dessa utmaningar är särskilt påtagliga i Jämtlands län, där ett svagt skatteunderlag och stora avstånd försvårar situationen. 

Rapporten "Stärkt försvarsförmåga Sverige som allierad (Ds 2024:6)" understryker att ett starkt civilt försvar, inklusive sjukvården, är avgörande för totalförsvaret. Den rekommenderar att sjukvården dimensioneras för att stödja militära insatser och hantera masskador. 

Vår främsta utmaning är nu att säkerställa tillräckliga resurser – både finansiella och personella. Som beslutsfattare måste vi samarbeta på alla nivåer för att skapa en robust hälso- och sjukvård som inte bara uppfyller dagens krav utan också är rustad för framtida utmaningar. Genom att fortsätta investera och utveckla vår sjukvård kan vi erbjuda trygghet och skydd för hela befolkningen.

Katarina Nyberg Finn (S), Regionråd Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Powered by Labrador CMS