Skola och förskola måste prioriteras högre i Strömsund

V: Situationen är ohållbar då lärare, förskollärare och barnskötare säger upp sig, byter jobb eller blir sjuka av jobbet.

Skolan och förskolan måste prioriteras högt i Strömsunds kommun kommande år. Situationen är ohållbar då lärare, förskollärare och barnskötare säger upp sig, byter jobb eller blir sjuka av jobbet. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar enormt, vilket är akut och något vårt samhälle måste komma till rätta med. Idag hamnar många av de problem som den här ohälsan ställer till med i skolan, vilket ökar arbetsbördan och stressen för lärare. Vidare saknar var femte elev i kommunen gymnasiebehörighet när de går ut nian och det är låg andel behöriga lärare. Vi menar att det finns orsaker till det här, att man måste blicka tillbaka på vilken politik som skapat problemen. 

Effektiviseringar (som Moderaterna i Strömsund talar sig varma för då de liksom C och SD vill sänka kommunalskatten i Strömsund) har präglat välfärdspolitiken i Sverige de senaste decennierna vilket i praktiken betytt nedskärningar; mer ska göras på mindre tid och färre personal. Det har gett mer stress, mindre arbetsglädje och sämre kvalitet på skolans och förskolans verksamheter. Därför kommer Vänsterpartiet i Strömsund att motarbeta skattesänkning med de mandat vi får. Vi menar att många av kriserna i skola, förskola, vård, omsorg och i samhället i stort är starkt sammankopplade med de nedskärningar (så kallade effektiviseringar) som gjorts under de senaste trettio åren; Sverige spenderar idag ca 350 miljarder mindre årligen på välfärden än vad vi gjorde 1990, trots att vi är några miljoner fler innevånare. Fastighetsskatten är avskaffad, förmögenhetsskatten är avskaffad, arvs- gåvo- och värnskatterna avskaffade. Tillsammans med ett världsunikt system som tillåter enorma vinstuttag i välfärden har denna politik allvarligt urholkat välfärden. Resultatet är ökad rikedom och ökad frihet för ett fåtal (där majoriteten är män) medan man inom vård, förskola, skola och omsorg (där majoriteten är kvinnor) fått slita än värre. Sverige är ett av världens rikaste länder men under de senaste decennierna har de som haft det sämre ställt fått det ännu sämre medan de redan besuttna fått det bättre och bättre; ja Sverige hör till de länder i världen där ojämlikheten mellan människor ökar som snabbast, enligt Andreas Cervenkas analys i boken Girig-Sverige. En starkare välfärd behövs för att fördela Sveriges rikedom, och där är en stark skola och förskola centralt eftersom skolan ska kompensera för barns olika bakgrund.

Vänsterpartiet i Strömsund kommer att jobba för att Skolverkets rekommendation om maximalt 15 barn på 3 pedagoger i förskolan efterlevs. Vi kräver att antal avdelningar på de nya förskolorna som ska byggas i Strömsund och Hammerdal dimensioneras så att vi kan minska barngruppernas storlek. Vi vill också att personalens eget omdöme ska avgöra vilken gruppstorlek och gruppsammansättning som är lämplig utifrån de förutsättningar som finns ute i verksamheterna. För att nå kloka lösningar på problemen i kommunens skolor och förskolor måste man förstå problemen. Därför kommer vi att jobba för att en noggrann och oberoende analys görs av problemen i skolan och förskolan, grundad i kvalitativa djupintervjuer som görs med personal i verksamheterna. Vidare vill vi se en dialog mellan professionen, politiker och andra beslutsfattare för att så snart som möjligt förbättra situationen i våra skolor och förskolor. Nu måste politisk handlingskraft till för att skapa bättre förutsättningar för våra lärare, förskollärare, barnskötare, barn och unga!

Kristina Ström 

Vänsterpartiet Strömsund 

Powered by Labrador CMS