Säkerställ ersättningar för vindkraftsetableringar

Kommunerna och närboende måste få ersättning vid vindkraftsetablering.

Nu är det hög tid att regeringen sätter ned foten och får till en proposition som säkerställer ersättningar till kommuner och närboende vid vindkraftsetableringar. 

Vi ser anledning efter anledning till att åtgärder måste vidtas för att vi ska få till den energi landet behöver, innan alla möjligheter till grön utveckling försvinner. 

I Piteå driver ett utländskt bolag sitt vindkraftsföretag mot konkurs genom att ta ut höga interna räntor åt kraftföretagets ägarbolag, som framgår av Kalla fakta i TV4 29 november 2023. Därmed äventyras de eventuella ersättningar som avtalats med närboende. Detta exempel visar återigen bristerna i nuvarande system. 

Otillräcklig eltillgång leder också till att etableringar av gröna elförbrukande företag inte blir av. I en kartläggning som Sveriges Radio Ekot gjorde 2022 uppgav 24 kommuner att de hade gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Etableringar som skulle ha kunnat leda till både arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. 

Regeringen planerar för utbyggd kärnkraft, som både är dokumenterat riskabel och kommer att ta så lång tid att bygga ut att etableringstågen med all säkerhet redan gått förbi när den kraften eventuellt blir verklighet. 

Allt detta när en av de viktigaste dellösningarna bara ligger färdig och väntar på klartecken, i form av ett regelverk som ger kommuner och närboende till vindkraftsetableringar rättmätig ersättning för de intrång vindkraftsutvinningen medför. 

Huvuddragen i ett sådant regelverk har redan tagits fram av Incitamentsutredningen. Men innan förslagen presenterades förra året gav regeringen utredaren ett tilläggsdirektiv som förhindrade utredningen att föreslå en skatt. 

Ett regelverk som säkerställde en fullgod ersättning till kommunerna skulle med all sannolikhet göra att de godkände en stor del av etableringarna – i stället för att lägga sitt veto mot tre fjärdedelar av möjliga vindkraftsetableringar, vilket en rapport från Svensk Vindenergi visade 2023. Därmed skulle en omfattande etablering av grön utveckling möjliggöras. 

I våra grannländer finns sådana regelverk, vilket gör att vindkraftsetableringar kommer till i en helt annan utsträckning. Det är därför närmast obegripligt att just vårt land ska sakna en motsvarighet, som är så nödvändig i denna ur energisynvinkel så svåra tid. 

I Incitamentsutredningens betänkande ”Värdet av vinden” (SOU 2023:18) finns ett mycket talande stapeldiagram som visar hur de kommunala intäkterna och intäkterna till lokalsamhälle och närboende i Danmark, Norge och Finland varierar från 330 000 till 440 000 kronor per år, medan motsvarande siffra i Sverige bedöms till 20 000 kronor i helt oreglerad ersättning. Diagrammet visar med all önskvärd tydlighet skillnaden i förutsättningar mellan vårt land och våra tre närmaste grannländer. 

Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner (FSV) är en ideell förening som inte tar ställning för eller emot vindkraft, vattenkraft eller andra kraftslag, men däremot ser att landet måste få fram fossilfri energi om landets ekonomiska utveckling inte helt ska avstanna. 

FSV har i likhet med omkring 100 andra instanser för över fem månader sedan besvarat remissen på Incitamentsutredningens betänkande. Det är därför dags för regeringen att prestera en konstruktiv proposition som tar landet ur nuvarande energidödläge. 

Ingvar Persson (C) 

Bollnäs, ordförande Föreningen Sveriges Vatten- och Vindskraftskommuner och regioner (FSV) 

Anders Rosell (S) 

Orsa, 1:e vice ordförande FSV 

Jonas Andersson (S) 

Ragunda, 2:e vice ordförande FSV 

Magnus Bjurman (S) 

Orsa, ordförande för Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF), ett kommunpolitiskt nätverk för inlandets utveckling 

Anders Lundin (C) 

Vansbro, vice ordförande IEF 

Powered by Labrador CMS