Regeringen stöttar hushållen och säkrar välfärden

Vårt land leds idag av en regering som har en tydlig vision om ett bättre Sverige.

 Det är många i Sverige som har det tufft just nu. Svenska hushåll pressas av höga priser från allt ifrån mat och drivmedel till sina bostäder och regeringen gör nu allt för att knäcka den inflation som ligger till grund för prisökningarna. 

Den budget som vi under kommande veckor beslutar om i Sveriges Riksdag har ett tydligt sikte mot att bekämpa inflationen, samtidigt som vi stöttar hushållen säkrar den svenska välfärden i en utmanande tid.

 Som ett litet exportberoende land är Sverige alltid känsligt för vad som händer i omvärlden. Under de senaste par åren har dessa händelser varit särskilt omvälvande med ett krig som rasar i Europa och en långdragen energikris. Därtill präglas hela världsekonomin av inflation och lågkonjunktur. 

På hemmaplan finns även stora samhällsproblem som måste lösas. Den grova organiserade brottsligheten breder ut sig och kräver omedelbara åtgärder i form av såväl ekonomiska satsningar som lagändringar.

 Den i nuläget viktigaste prioriteringen för den ekonomiska politiken är att aktivt och skyndsamt bekämpa inflationen vilket tydligt präglar den budgetproposition som nu når riksdagen. Det är svårt att underskatta hur skadlig en långvarigt hög inflation kan vara. 

Den innebär att de pengar som hushållen har att röra sig med inte räcker lika långt och att värdet på människors sparande minskar. Att underlätta för hushållen och välfärden utan att samtidigt spä på inflationen kräver en noggrann balansakt.

 Trots svåra avvägningar har regeringen kunnat presentera en budget som innehåller viktiga och väl valda lättnader för hushållen. Skatten sänks på såväl arbete som pensioner och på ett sätt som bidrar till att bördan för inflationen fördelas på ett rimligt sätt mellan olika inkomstgrupper. Regeringens förslag bidrar också till att hålla nere priserna på drivmedel genom skattesänkningar på bensin och diesel och sänkt reduktionsplikt. 

Även välfärdssektorns kostnader ökar med inflationen och sektorn tillförs hela 16 miljarder under nästa år. 

 Regeringen förmår också att prioritera bland övriga investeringar. Mellan innevarande år och fram till 2026 beräknas anslagen till rättsväsendet öka med 21 miljarder kronor eller drygt 30 procent. För tryggheten är även det förebyggande arbetet centralt varför regeringen också genomför en riktad satsning på bemanningen inom socialtjänsten. Satsningarna på försvaret innebär redan till nästa år ett tillskott på mer än 27 miljarder så att Sverige når Nato:s mål om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP redan 2024. Regeringen fortsätter även att verka för ett effektivt och smart miljöarbete. 

Klimatklivet, regeringens investeringsstöd för minskade koldioxidutsläpp, utökas och förlängs och en särskild satsning görs även för att skydda värdefull natur. 

Att klara balansgången och göra rätt insatser vid rätt tillfälle innebär en utmaning och ställer höga krav på ett gott ledarskap. Trots det allvarliga läget besitter Sverige dock viktiga styrkor såsom stabila statsfinanser och en låg statsskuld vilket skapar ett gott handlingsutrymme om den ekonomiska krisen skulle förlängas eller förvärras. 

Det är också en trygghet att ha ett tydligt parlamentariskt stöd för den budget som nu ska beslutas i riksdagen. Vårt land leds idag av en regering som har en tydlig vision om ett bättre Sverige och en vilja att nå dit samtidigt som man har förmågan att välja rätt vägar framåt och navigera i svår terräng. 

Saila Quicklund (M), Riksdagsledamot 

Edward Riedl (M), Finansutskottets ordförande

Powered by Labrador CMS