Öppet brev om Kyrkgatans björkar och GIII:s torg  

Utveckla GIIIs torg och Kyrkgatan på ett sätt som är demokratiskt förankrat.

Naturskyddsföreningens i Östersunds stadsplaneringsgrupp har följt ärendet kring Kyrkgatans björkalléer noggrant. Det är med stor glädje vi tog emot beskedet från Mark- och Miljödomstolen att kommunens dispens för att försöka flytta på björkarna inte utökas från Länsstyrelsens tidigare beslut. Trots detta positiva besked känner vi dock att situationen behöver klaras ut lite – och få en ny riktning. 

 Det påstås ibland att Kyrkgatans björkar ligger i målkonflikt med klimatet, i och med att de behöver tas bort för att möjliggöra kommunens kollektivtrafiksatsning, Östersundslänken. Vi har under processen pekat på det faktum att Östersundslänken skulle gå att utföra utan att några björkar skulle behöva flyttas från allén söder om busstorget/GIIIs torg. Målkonflikten står inte mellan björkarna och klimatet, utan med den detaljplan som kommunen nu, efter domstolsbeskedet, avslöjat vara orsak till den utformning man tänkt sig. Sakförväxlingen som sker här tycker vi är problematisk, och vi är glada att oppositionspartiet Liberalerna uppmärksammar detta i sin nyliga insändare på ämnet. 

 Den förra detaljplaneprocessen kring GIIIs torg mötte ett stort demokratiskt engagemang från stadens invånare. I ett sådant osäkert skede försökte kommunen sig på att inleda en omformning av stadskärnan i form av denna trädflytt, innan detaljplanen hade vunnit laga kraft. Hade Naturskyddsföreningen i Östersund inte överklagat länsstyrelsen beslut om att tillåta borttagandet av träden hade Kyrkgatans värdefulla allé söder om torget förlorat 26 träd för att tillgodose en detaljplan som visade sig inte hålla måttet. 

 Ännu en gång har kommunen nu försökt sig på att få ta bort träden. Denna gång för att tillgodose en detaljplan som kommunen fram tills domen förra veckan förnekade fanns i pipelinen. Inte för att möjliggöra Östersundslänken – den är fullt genomförbar med bevarad (till och med utökad!) allé.

 Vi uppmuntrar återigen kommunen att ta ett helhetsgrepp om sin stadsplanering. Utveckla GIIIs torg och Kyrkgatan på ett sätt som är demokratiskt förankrat och som tar vara på och utvecklar stadens kulturmiljö och gröna inslag, istället för att förstöra dom. Om några björkar behöver flyttas för att möjliggöra en plan som förskönar och förgrönar stadskärnan så kommer Naturskyddsföreningen i Östersund inte att motsätta sig.

Men fler försök att ta bort träd för att möjliggöra detaljplaner som det hymlas med och som stadens invånare inte vill ha kommer vi göra vårt bästa för att stoppa.

 

Naturskyddsföreningen Östersund 

Powered by Labrador CMS