Nu för vi Sverige i rätt riktning

Individens frihet och möjlighet till att bli sin egen lyckas smed är centralt för Moderaterna.

Vi är Sveriges arbetarparti och menar att det alltid ska löna sig mer att arbeta, än att gå på bidrag. Men för att bygga Sverige starkt igen krävs flera åtgärder, det krävs en blandning av rationell syn på kunskap, närgångna sociala reformer, ökat föräldraansvar och skötsamhetsideal.

Det krävs en ordningsam skola, som gör slut på flumskolan. Där ordning och reda förespråkas och där fysiska skolböcker får ta allt större plats i undervisningen. Det krävs lovskola och fler specialiserade lärare. Det krävs skärpta krav på fristående skolor.

Det krävs ett utökat föräldraansvar, för de allra flesta livsvalen som ett barn gör börjar med en mamma eller pappa som vågade sätta gränser. Vågade visa vad som var rätt och vad som var fel.

Det krävs även en större satsning på hälso-och sjukvården. Satsningen ska innefatta både patienter och medarbetare, det är primärt. Det krävs också att Sis-hemmen blir en trygg plats samt att familjehemmen blir fler. En uppväxt fylld av kärlek, omtanke och trygghet borde vara en självklarhet för alla barn.

Den moderatledda regeringen har redan efter mindre än 365 dagar i regeringsställning genomfört ett antal reformer som kommer leda Sverige i rätt riktning. Vi återupprättar arbetslinjen, så att det alltid ska löna sig att arbeta. Detta gör vi bland annat genom bidragstak, så att en familj med två vuxna och ett barn som går på bidrag inte ska kunna få ut 18 113 kronor i månaden. Det ska helt enkelt inte längre gå att stapla bidrag på varandra.

Regeringen har även vidtagit åtgärder för att fysiska läroböcker ska få ta större plats i undervisningen. Vi inför även fler specialiserade lärare, lovskola och akutklasser. Vi skärper även kraven på fristående skolor genom att bland annat införa vinsstopp vid bristande kvalitet, krav på långsiktigt ägande samt sanktionsavgifter vid fusk eller misskötsel.

Vi ställer högre krav på föräldrarna i form av förstärkt föräldraansvar. Satsningen på föräldrastödsprogram har byggts ut med målet att det ska finnas i alla kommuner och satsningen på fritidskort är nu genomförd.

Vi har även påbörjat arbetet med att göra forskningen inom hälso-och sjukvården jämställd, genom att slutit avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en utvecklad förlossningsvård och kvinnors hälsa. Arbetet med en nationell förlossningsplan, för att säkerställa att oavsett vart man bor i Sverige så ska varje födande kvinna ha rätt till en jämlik och tillgänglig mödra- och förlossningsvård är påbörjad.

Den moderatledda regeringen har även gett Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Den nationella kompetensförsörjningsplanen ska bland annat innehålla insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom hälso- och sjukvården. Samt locka tillbaka fler som lämnat yrket och attrahera nya medarbetare.

Vi har även avsatt ytterligare 50 miljoner kronor för att stärka subventioner av familjehemsplaceringar. Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet för familjehem. Moderaterna har även påbörjat arbetet med att göra barnet till egen rättighetsbärare.

Att få ordning på Sverige är ett mödosamt arbete. Men det är möjligt. Steg för steg, reform efter reform, för vi Sverige i rätt riktning.

Saila Quicklund, Gruppledare för Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet

Powered by Labrador CMS