Med anledning av en insändare 19 juli

"Våra skolbarn riskerar livet längs väg 340”

Det är viktigt att skolskjuts alltid genomförs på ett tryggt och säkert sätt

Enligt Barnkonventionen ska vi sätta barnens bästa främst.

Ett av Barnkonventionens mest angelägna budskap är barnens rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor de berörs av.

Det finns inget färdigt facit som kan användas för att avgöra vad som alltid är barnets bästa utan det handlar om att göra en bedömning i varje enskilt beslut utifrån det eller de barn som berörs. Beslutsfattare behöver dock ha tillräckligt med underlag för att ha förutsättningar att kunna bedöma vad som är barnets bästa. Underlaget ska innehålla en utvärdering av vilka positiva och negativa konsekvenserna det får för barnet eller barnen.

Enligt Skollagen (2010:800), 9 kap har ”en elev i förskoleklass rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem”

I ”Skolskjutshandboken” (SKR) kan man läsa om ”säker väg till och från skolskjutsen”

”Säkra och trygga vägar till förskola och skola” (Boverket)

· Skolvägarna behöver vara både trafiksäkra och upplevas som trygga av vårdnadshavarna för att barn och unga ska få möjlighet att ta sig till och från skolan på egen hand.

· Det behöver finnas säkra och trygga gång- och cykelvägar från bostaden ända fram till förskolan eller skolan och till hållplatser för skolskjuts och kollektivtrafik.

Jämtlands Väl Krokom vill att skolskjutsreglementet ses över nu. Det har visat sig att fler och fler barn har en otrygg väg att färdas på till och från skolan

Ulrika Wassberg, Eva Andersson, Kenneth Nilsson och Åke Ringdahl
Jämtlands Väl Krokom

Powered by Labrador CMS