Logistikregemente behövs i norr

Utmärkta förutsättningar finns i Östersund.

Kommande försvarsbeslut: I rapporten om Östersund pekas Östersund och Sollefteå ut att förutom att ansvara för utbildning av infanteriförband ”… ansvara för vissa logistik- och underhållsförband anpassade för subarktisk miljö” 

Låt historien återupprepa sig. Etablera ett logistik/underhållsregemente i Östersund. Redan år 1892 var det aktuellt med ett regemente i Östersund. Så här står det i ett kommunalt protokoll Den 6 december 1892 skriven en O Olsson till ”Herrar Stadsfullmäktige” i Östersund:

 ”Genom senaste riksdagsbeslut i härordningsfrågan kommer en trängbataljon att förläggas till Norrland, enligt Kungl. Proposition till Sollefteå. Alternativt har även nämnts Östersund. Herrar Stadsfullmäktige skola utan tvivel ej kunna undgå att i framtiden utsättas för berättigat klander om Sollefteå skulle erhålla företräde framför Östersund som om ingenting från stadens sida vidtages för att motverka ett för vårt samhälle så olyckligt beslut.”

NATO. I artikel 3 åtar sig parterna att, var för sig och tillsammans, genom egen beredskap och ömsesidigt bistånd, upprätthålla och utveckla sin individuella och kollektiva förmåga att stå emot väpnade angrepp. 

Vad gäller underhållstjänst/logistik i norr måste Sverige nu ta hänsyn till ett NATO perspektiv. 

Två av de nordiska länderna blir transitområden. Detta ställer krav på logistikförberedelser både i fred genom Artikel 3, som krig enligt Artikel 5. Då är det inte fel att utveckla Östersund till en utbildningsplats för logistiksoldater. Dessutom överser NATO nu logistikkonceptet.

Diskussioner om en ”hubb” i norr som ställer krav på verksamhet/uppbyggnad i fred, därför är det lämpligt med fredsutbildning av soldater i Östersund. Beslut om var denna ”hubb” kan komma grupperas tas vid ”Washington summit” i juni i år. Det innebär också att ÖB måste se över lokalisering av stödfunktioner (logistik/underhåll). Vid denna översyn måste hänsyn också tas till utbildning av framtidens logistik soldater. 

Förutsättningar att utbilda logistiksoldater är utmärkta i Östersund. Infrastrukturen runt Storsjön med många vägar, bra grupperingsplatser, närheten till Trondheim, järnvägsförbindelser i norr och söder passar ett logistik/underhållsförband. 

Övningsfälten Dagsådalen och Grytan passar väl in i de utbildningsmål ett logistikförband har. Sollefteå däremot med Tjärnmyrens skjutfält och närliggande vägfattiga områden på nästan 30 000 ha lämpar sig väl för utbildning av mekaniserat infanteri. 

Rekrytering av officerare. I dag är det brist på officerare för att utbilda soldater. Östersund är en attraktiv plats för inflyttning som också erbjuder bra förutsättningar för medföljande. 

Att Östersund varit ett betydande Förrådsområde fram till 2000 - talet är en viktig pusselbit vid Överbefälhavarens analys och beslut vart ett framtida logistikregemente skall lokaliseras. 

Slutsatsen är att Sverige behöver ha ett logistikregemente i norr, i dag utbildas dessa soldater i Skövde vilket gör att vi saknar soldater och befäl med erfarenhet av subarktiskt klimat. Förband som förväntas fungera i arktisk miljö måste grundutbildas i denna utmanande miljö. Soldaten måste kunna överleva i vintermiljö. Bli en vintersoldat! 

Soldaten måste kunna hantera sitt fordon. Soldaten måste också kunna hantera förnödenheter (am, drivm, mat, vatten mm). Det lär man sig inte efter några få veckors vinterutbildning. 

Jan Bergström 

 

Powered by Labrador CMS