Kommunen behöver ta ansvar för trafiksituationen på Genvägen

Trafiken på Genvägen i Östersund har ökat med 850 % över mer eller mindre en natt.

Innan kommunen byggde Pampasvägen och Stadsdel norr (runt 2009) var det knappt 700 fordon/dygn som körde på Genvägen i dess nordligaste del. De större mängderna genomfartstrafik var då hänvisad till mer lämpliga vägar, däribland Litsvägen och E14. På den här tiden var Eriksbergsvägen mer trafikerad än Genvägen.

Efter kommunens byggnationer och trafikomläggning har alltså trafiken på Genvägen ökat till nästan 6 000 fordon/dygn. Kommunen planerar dessutom att öka trafiken ytterligare, till cirka 9 000 fordon/dygn, vilket framgår av planförslaget för Blomstergården. Bristen på ett ansvarstagande för trafikmiljön och trafikutvecklingen som helhet har varit påfallande under senare år.

Genvägen är en bostadsgata med mestadels villor och över 30 gårdsutfarter. Trots detta har gatan gjorts om till en tungt trafikerad genomfartsled utan att några bullerreducerande åtgärder eller andra anpassningar av vägen skett och utan att några närmare konsekvensanalyser ens har genomförts. Genvägen har utformats att mer efterlikna en landsväg än en bostadsgata i en stad.

Detta tyder inte bara på en hänsynslöshet från kommunens sida, utan också på brister i både kunskap och ambition. När andra kommuner i Sverige arbetat målinriktat mot att förbättra boende- och trafikmiljön i städerna har Östersunds kommun arbetat i motsatt riktning. Trafiken i Östersund är på ett unikt sätt inte hänvisad till kringfartsleder eller att köra till och från centrum via vissa utpekade leder.

Exempel på det är att E14 inte nyttjas på ett smartare sätt och att trafiken på parallellgatorna Stuguvägen, Biblioteksgatan, Samuel Permans gata, Eriksbergsvägen och Karslundsvägen kan flöda utan begränsningar. Trafik som ska från exempelvis sjukhuset i riktning mot Körfältet eller Odensala väljer därför att köra via den lilla villagatan Karlslundsvägen utifrån att det är smidigt.

En sådan ordning är inte rimlig. Eftersom trafiken alltid kommer att färdas via vattnets väg, behöver kommunen se till att inte hela stan består av vatten.

Bullernivåerna på Genvägen är idag så höga och allvarliga att de påtagligt ökar risken för att gatans invånare drabbas av för tidig död, hjärt- och kärlsjukdom och andra stressrelaterade sjukdomar.

Bullret påverkar särskilt barns hälsa negativt och försämrar deras inlärnings- och koncentrationsförmåga – med följdverkningar som de får bära med sig resten av livet. Situationen är allvarlig, och vi kommer att fortsätta kämpa för vår rätt att få tillbaka en dräglig boendemiljö och tillvaro.

I december planerar kommunstyrelsen att ta upp och besluta i vårt ärende om Genvägens framtid. Vi hoppas och tror att det nya styret i kommunen förstår vad som krävs för att utveckla Östersund på ett ansvarsfullt sätt och att en genomtänkt trafikinfrastruktur är en nyckel för en lyckad stadsutveckling i stort.

Boende längs Genvägen

Powered by Labrador CMS