Kom på medborgardialog om Datacenter och Växthus i Verksmon

Inför mötet vill vi påminna om varför vi är för denna tillväxtdrivande etablering.

Onsdagen den 28 februari välkomnar vi till medborgardialog på Verket kring planerna på att etablera datacenter och växthus i Verksmon.

Inför mötet vill vi påminna om varför vi är för denna tillväxtdrivande etablering. Vi vill även förtydliga varför vi gett klartecken till en detaljplaneprocess som omfattar det som kallas Naturområde Spikbodarna i kommunens långsiktiga Översiktsplan 2040.

Med tanke på den globala klimatutmaningen, där snabbt minskade utsläpp av koldioxid är högt upp på agendan, vill EcoDataCenter, WA3RM, Jämtkraft och även kommunen bidra genom att arbeta för EcoSystem Östersund.

Förnybar el utgör energikälla. Elen, som transporteras via Jämtkrafts uppgraderade elnät, kommer att användas i EcoDataCenters datahallar, som förutom datakraft även alstrar spillvärme vilken leds in till WA3RMs växthus där grönsaker och andra livsmedel kan produceras året runt. Sedan kommer det kylda vattnet tillbaka till datacentret i ett kretslopp för att kyla ner dataservrarna.

Det är visionärt. Det är långsiktigt bra för klimatet. Det förädlar elen på hemmaplan. Det skapar många jobb. Etableringen kommer att betyda nya invånare och därmed ökade skatteintäkter som är den yttersta garanten för en välfärd av fortsatt högsta kvalité.

Att etableringen pekats in mot just Verksmon och den kommunägda delen av Spikbodarnas naturområde beror på ett antal samverkande omständigheter. En avgörande förutsättning är att Jämtkraft redan har tillstånd att dra fram tillräckligt med effekt till det aktuella området. Den tillståndsprocesssen tar normalt flera år, men här är den klar.

Dessutom äger kommunen de båda industrifastigheterna i Verksmon där EcoDataCenter vill etablera sig. Marken kommer via Jämtkraft att säljas vidare till företaget. Först Massaveden och när vi ser att företaget levererar enligt plan kan även den andra fastigheten Skogvaktaren säljas till företaget.

 

En annan viktig omständighet är att kommunen äger det närbelägna markområdet som skulle kunna användas till en ytkrävande etablering i den aktuella storleken. Det är dessa cirka 300 hektar som nu är föremål för en detaljplaneprocess. Marken ligger nära elanslutningen och ytorna för datahallar och kommunen har därför beslutat att gå vidare och utreda hur området kan ges ny funktion inom cirka 100 hektar och där kunna rymma växthus som är sammankopplade med EcoDataCenters verksamhet i Verksmon. I den kommunala Översiktplanen 2040 står följande: “Både i Verksmon, Lugnvik och Frösö park finns idag verksamheter som inte kan integreras i den blandade staden. Dessa verksamheter kan fortsätta inom nämnda områden, och i vissa fall kan områdena även expandera. Störst expansionsmöjlighet för sådana verksamheter ges i Verksmon.”

 Här finns intressekonflikter att hantera. Skidspår kommer att dras om och skogen kommer delvis att avverkas. Nya och större kraftledningsgator och ledningar kommer att byggas av Jämtkraft. Alla aspekter utreds nu och kommunen undersöker hur friluftslivets och etableringens respektive behov ska kunna tillfredsställas i största möjligaste mån i ett färdigt förslag som kan komma senare i år.

 Vi har en stor politisk enighet kring etableringen. Men enigheten har inte gjort oss lomhörda eller fartblinda. Vi tar friluftslivets behov på stort allvar och vi har nyligen avsatt tio miljoner kronor till att utveckla det. Vi vet att det omfattande stadsnära friluftslivet är en viktig anledning att flytta till Östersund. I den tillväxtresa som vi nu alla är med om kommer vi även fortsättningsvis att fokusera på att utveckla skidåkningen, cyklingen, vandringen och alla andra aktiviteter som bidrar till välbefinnande och ökad livskvalitet i hela kommunen.

 Vi kommer även framöver att välkomna smarta och hållbara etableringar som passar Östersund. Vi säger ja till hållbar tillväxt, fler jobb och ökad livskvalitet i omställningens tid.

Välkommen på medborgardialog den 28 februari!

 Niklas Daoson, S, kommunalråd.

Effie Kourlos, C, kommunalråd.

Pär Fredriksson, M, oppositionsråd.

 

Powered by Labrador CMS