Jämställdhet för en hållbar samhällsomvandling

Vi behöver nyansera bilden av norra Sverige.

I morgon är det den 8 mars, internationella kvinnodagen, idag såsom alla andra dagar, är det viktigt att uppmärksamma ojämställdhet och värna om kvinnors och flickors rättigheter. I norra Sverige pågår just nu många stora industrietableringar och vi brukar tala om att vår del av landet, de fyra nordligaste länen, står inför en samhällsomvandling.

Och här behöver vi bevaka och utmana rådande normer.

Nu – när världens strålkastare riktar sig till vår del av landet behöver vi visa upp de möjligheter som finns här för kvinnor och män. Vi behöver nyansera bilden av norra Sverige, så det inte målas upp en stereotyp bild av hur det är att leva, bo och arbeta i våra län.

För att vi ska bli hållbara och attraktiva län för såväl kvinnor som män, behöver vi gemensamt adressera våra utmaningar och lyfta fram det positiva som våra län kan ge. För att klara omställningen behöver vi långsiktiga satsningar som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi behöver också gemensamt i offentlig, privat och idéburen sektor definiera vilket samhälle vi vill ha.

För att lyckas med tillväxten i och omvandlingen av samhället krävs det att både kvinnor och män attraheras av våra län, dess arbetsgivare och näringsliv. Och att kvinnor och män är delaktiga och får vara med och bestämma hur länens omvandling ska ske.

Samtidigt ska vi inte försköna eller förminska de faktiska utmaningarna vi har: den könssegregerade utbildningen och arbetsmarknaden, maktobalansen, den ekonomiska ojämställdheten samt mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor. Vi vill idag särskilt uppmärksamma förekomsten av, och hur viktigt det är att arbeta emot, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vi vet utifrån tidigare kartläggningar att efterfrågan på sexuella tjänster är stor i norra Sverige. Ingenting verkar hejda efterfrågan, den är konstant hög. Det är framför allt våra unga kvinnor som är utsatta i prostitution. Det är främst svenska män som köper sexuella tjänster och de tillresta männen förstärker och gör efterfrågan än större. I Sverige har vi en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuell tjänst, därav är det av stor vikt att arbetsgivare tar ställning för ett jämställt samhälle och informerar om svensk lagstiftning.

Med denna bakgrund – vill vi se en jämställd samhällsomvandling, en omvandling som kräver en gemensam kraftansträngning för att vi i de fyra nordliga länen ska kunna skapa livsmiljöer där kvinnor och män har möjlighet att leva ett liv fritt från våld och där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett jämställt samhälle ger också förutsättningar för barns trygghet och framtidstro.

Vi tror det är möjligt – men vi behöver göra det gemensamt! Vi uppmanar därför alla samhällsaktörer att ansluta sig till arbetet!

Marita Ljung, landshövding Jämtland

Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten

Lotta Finstorp, landshövding Norrbotten

Berit Högman, landshövding Västernorrland

Powered by Labrador CMS