Förslag hade gett bättre luftkvalitet i centrum

Jag känner mig övertygad om att mitt medborgarförslag var värt ett bättre öde än papperskorgen.

Ref. till den pågående debatten rörande borttagande av 300 parkeringsplatser i Östersunds centrum, vill jag göra läsarna uppmärksamma på att jag för fem år sedan skrev ett medborgarförslag i ämnet. Förslaget, som redovisas nedan, presenterades aldrig i Fullmäktige, eftersom det inte fick stöd av de 25 medborgare, som krävs för att frågan skall tas upp.

Jag känner mig övertygad om att mitt medborgarförslag var värt ett bättre öde än papperskorgen. Nu, när utarmningen fortsatt med ytterligare försämring av luftkvalitén i Östersunds centrum, tror jag att mina tankar kring återskapandet av ett mera levande och miljövänligt city, blivit ännu mer aktuella. Jag vill därför offentliggöra mitt gamla förslag, med förhoppning om en klok och framtidsinriktad lösning.

1. Kommunen inrättar ytparkeringar vid de fyra huvudinfarterna till Östersund

2. Alla privata fordon, som är utrustade med bensin- eller dieselmotorer förbjuds i centrum

3. Kommunen svarar för att ett antal mindre el- eller och biogasdrivna fordon anskaffas. Detta kan ske i kommunens egen regi eller genom upphandling av taxiföretag eller andra aktörer. Dessa fordon tillgodoser behovet av transporter mellan infartsparkeringarna och centrum eller den destination man önskar inom stan

4. Hela tiden florerar dessa fordon runt city med beredskap att snabbt plocka upp passagerare, med ev. gods, för transport till nästa besöksmål, eller tillbaka till sin parkerade bil

5. Passagerarna betalar för såväl parkering av sin bil genom att köpa ett dagkort, som sedan gäller till och med återfärden till den parkerade bilen

6. Denna reform träder i kraft samtidigt som eldrivna bussar införs i stadstrafiken, eller så snart det med hänsyn till praktiska och ekonomiska övervägandedn är möjligt

Bakgrund

Världen står inför allvarliga klimathot. Den globala uppvärmingen leder till att polarisarna smälter, med risk för väldiga naturkatastrofer som följd. Koldioxidutsläppen har redan lett till stora problem med smog och dålig luft i utsatta delar av Världen.

Bra för miljön och bra för Östersunds centrum

Utarmningen av centrum är ett allvarligt problem i många städer i Sverige. I Östersund har vi under ett antal år sett hur affärer och annan näringsverksamhet slagits ut eller flyttats till Lillänge. Om vi vill rädda de centrala delarna av Östersund, måste något radikalt göras. Genom denna reform tar vi krafttag för att rädda gamla Östersund med dess fantastiska innerstad, vars centrum under mer än 200 år fungerat som marknad och naturlig mötesplats för jämtar och härjedalingar. Det är väl känt att fordonstrafiken svarar för 80 procent av koldioxidutsläppen. Klimathotet och miljön i kombination med behovet av ett levande centrum kräver snara och kraftfulla åtgärder. Genom en sådan reform blir vi också ett föredöme för övriga Sverige och hela övriga världen! Låt oss inte vänta! Låt oss handla nu!

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS