Förskolans personal behöver mer resurser

Det går inte med fler nedskärningar – dags att lyssna på personalen!

Under hösten och vintern har Vänsterpartiet varit ute på verksamhetsbesök i förskolor i Strömsunds kommun eftersom vi anser dessa första år i barns liv vara särskilt viktiga. Det är redan pressat nog på de flesta förskolor i kommunen och därför ser vi med oro på att Strömsunds kommun varslat 8,75 barnskötare. Vi ifrågasätter om detta är ett välgrundat beslut och vilka bedömningar som gjorts ifråga om arbetsmiljön och de risker dessa nedskärningar skulle innebära för arbetsmiljön.

Det är tungt att ta hand om småbarn, även om det på så många sätt är ett roligt arbete så måste det finnas gränser för vad som är en rimlig arbetsmängd. Det måste finnas gränser för hur mycket man kan skära ner i en verksamhet innan arbetssituationen blir ohållbar.

Trötta ryggar, stress över att det är så svårt att hitta vikarier, höga ljudnivåer, stor dokumentationsbörda, svårt att få rätt resurser till barn som är i behov av särskilt stöd - är det verkligen så här vi vill att vår personal ska ha det? Och hur blir det med barnen?

Vänsterpartiet har lagt en motion om att begränsa barngruppernas storlek till max 15 barn per grupp och med en personaltäthet på 3 pedagoger per grupp. Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek anger ett maxtak på 15 barn per grupp varför vi ser detta krav som fullt rimligt.

Tyvärr vann vår motion inget gehör hos kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås, vilket blir det troliga utfallet på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj. Istället verkar inriktningen tyvärr vara att ytterligare skära ner på förskolornas personal vilket varslet av barnskötare visar, trots att vi har ett läge där många sliter ont och många väljer att säga upp sig från dessa jobb. Under 2022 valde inte mindre än 6 förskollärare att säga upp sig i förskolor runt om i vår kommun.

Idag lämnar Vänsterpartiet in en motion om att Strömsunds kommun ska ta fram riktlinjer för medverkan av personalföreträdare på nämndsammanträden. Detta enligt rätten till personalföreträdares representation i nämnder enligt kommunallagen. Förhoppningsvis kan detta vara ett led i att våra folkvalda politiker i nämnder får en bättre inblick inför beslut som påverkar våra anställdas arbetssituation.

Vi måste vara rädd om våra anställda och vi ser ett behov av en större dialog innan beslut tas. Arbetsmiljölagarna ska följas oavsett vilka sparkrav som kommer uppifrån och många gånger behöver arbetsmiljöansvaret returneras uppåt när givna ramar är för strama. Förhoppningsvis kan vårt förslag om personalföreträdare på nämndernas sammanträden bidra till detta.

Kristina Ström Vänsterpartiet Strömsund

Powered by Labrador CMS