Endast 2 av 10 barn och ungdomar rör sig tillräckligt.

Alarmerande rapporter.

Alarmerande rapporter visar på att barns rätt till rörelse i organiserad form sätts ur spel på grund av ekonomiska hinder. Rättigheter som gäller alla barn, enligt barnkonventionen som är lag i Sverige. 

Enligt Rädda barnens rapport, Missing Out, hindras barn idag från att delta i organiserade fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomiska situation. Att inte kunna delta i aktiviteter, behöva sjukskriva sig från cupen eller lägret kan innebära en rädsla för att exkluderas socialt och en upplevd känsla av skam. 

 Rörelse och föreningsaktiviteter främjar såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos barn och ungdomar och är viktig för deras utveckling. Enligt Pep-rapporten 2024 rör sig endast 2 av 10 barn och ungdomar tillräckligt. 

Det är oroväckande ur ett barnrättsperspektiv och riskerar att påverka barns och ungdomars hälsa här och nu, men även på sikt. Enligt barnkonventionens artikel 6 har alla barn rätt till utveckling och enligt artikel 24 rätt till bästa möjliga hälsa. 

 Barn vars vårdnadshavare som har en hög inkomst når rekommendationen för fysisk aktivitet i större utsträckning jämfört med de barn vars vårdnadshavare har medel eller låg inkomst. Ekonomiska hinder skapar även försämrad hälsa då endast tre procent av Sveriges barn och unga äter och rör sig i enlighet med kostråd och rekommendationer. 

Pep-rapporten 2024 konstaterar att barn i familjer med låg inkomst har sämre möjligheter att äta bra mat och delta i idrottsaktiviteter och de varnar för växande hälsoklyftor bland barn och unga i Sverige. 

 I Jämtland och Härjedalen finns ett stort antal föreningar som med sina verksamheter är en viktig del av civilsamhälle. Många av våra lokala föreningar gör en otroligt viktig samhällsinsats när man varje dag ger tusentals barn och unga i föreningsidrotten möjlighet till gemenskap, glädje och fysisk aktivitet. 

Som vi ser som självklarheter. Verksamheter som bärs upp av ideella krafter och finansieras av medlemsavgifter och bidrag. Ett föreningsliv som också bär stora kostnader för lokaler och aktivitetsytor.

För att inte föreningar ska behöva höja sina medlemsavgifter, som ytterligare riskerar att öka antalet barn- och unga som inte får möjlighet till gemenskap och en aktiv fritid, behöver vi snabbt komma fram med en lösning på den ekonomiska utmaningen.

RF-SISU har i uppdrag att stötta föreningar på olika sätt genom folkbildning och stöd till utveckling av verksamheter för att de ska kunna fortsätta erbjuda en trygg och bred verksamhet för barn, unga och vuxna. Vi vill att alla ska känna framtidstro och glädje och värnar om föreningslivet som har en viktig roll i samhället i form av arbete, fritidsaktiviteter, nöje, utbildning, service, trygghet och gemenskap.

Vi behöver hjälpas åt! 

Givet de positiva effekterna på barns hälsa av att delta i en aktiv fritid behöver samhället se till att alla barn oavsett inkomst kan delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Hur kan kommuner, näringsliv och alla vi vuxna bidra till att sänka de ekonomiska trösklarna? 

Styrelsen RF-SISU Jämtland Härjedalen Christer Engnér, ordförande Jenny Grip Magnus Sidén Nina Andersson Christina Ravald Joakim Samuelsson Saloume Bazyan Pihl Karl Forsman Göran Bengtsson 

 

 

Powered by Labrador CMS