Bra för små kommuner att ingå i ett gymnasieförbund

För det första erbjuder ett gymnasieförbund en starkare och mer robust organisation.

I dagens snabbt föränderliga utbildningslandskap står små kommuner inför stora utmaningar när det gäller att erbjuda kvalitativ och tillgänglig gymnasieutbildning. För att säkerställa att våra ungdomar får den bästa möjliga utbildningen och för att hantera de komplexa krav som ställs på skolorna, är det hög tid att överväga fördelarna med att ingå i ett gymnasieförbund. 

 För det första erbjuder ett gymnasieförbund en starkare och mer robust organisation. Genom att samarbeta med andra kommuner kan vi dra nytta av skalfördelar som en enskild liten kommun annars inte har tillgång till. 

Det innebär att vi kan dela på resurser, specialister och kompetenser, vilket skapar en stabil grund för att möta de ökande statliga kraven och regleringarna. Små kommuner har ofta begränsade resurser och genom att gå med i ett förbund får vi tillgång till en bredare expertis och bättre stöd på huvudmannanivå. 

Ett gymnasieförbund har naturliga förutsättningar för gemensam planering och utveckling. Lärare, rektorer och annan personal får möjlighet att samarbeta över kommungränserna, vilket främjar kompetensutveckling och standardisering av utbildningen. 

Detta leder till att bland annat minska sårbarheten som ofta uppstår när en liten arbetsplats är beroende av enskilda medarbetare. 

Ett annat motiv är det ökade politiska inflytandet och insynen i utbildningsverksamheten. Idag väljer cirka 60–65 % av grundskoleeleverna i vår kommun att fortsätta sin utbildning på en JGY-skola. 

Genom att vara medlem i Jämtlands gymnasieförbund får vi direkt politiskt inflytande över planering och dimensionering av programutbudet. Detta innebär att vi kan säkerställa att utbildningen anpassas efter våra ungdomars behov och att vi kan påverka beslut som påverkar vår kommun. 

Vidare bidrar ett starkare huvudmannaskap med fokus på utbildning till kontinuitet och stabilitet över tid. Genom att samarbeta i ett förbund kan vi minska beroendet av enskilda personer och bygga en robust organisation som klarar av att hantera förändringar och utmaningar. 

Slutligen är det viktigt att notera att lagkraven i Skollagen om kommunal samverkan vad gäller planering och dimensionering av utbildning alltmer stramas åt. Genom att ingå i ett förbund kan vi säkerställa att vi uppfyller dessa krav och därmed undviker potentiella sanktioner och problem. 

Ett medlemskap i ett gymnasieförbund är inte bara en strategisk fördel utan en nödvändighet för små kommuner som vill säkerställa en stabil gymnasieutbildning för sina ungdomar. Det är dags att vi tar detta steg för att bygga en starkare, mer resilient utbildningsstruktur som kan möta framtidens utmaningar. 

Genom att ingå i ett gymnasieförbund tar vi ansvar för alla våra ungdomars framtid och säkerställer att vi kan erbjuda en utbildning som står sig stark oavsett förändringar i omvärlden. 

Det här är en fråga om huvudmannaskap, inte en fråga om Fjällgymnasiet som skola. Skolan är kvar och den vill vi utveckla. 

Sammanställning på möten där politiken träffat medarbetare, elever, föräldrar och berört näringsliv. 

HT -23 

Mail som efterfrågade fysiskt möte: Oktober - Mailade svar på frågor från personalen, där vi hänvisar till utredningsdirektiven och att utredningen är för att få fakta på bordet vad det skulle innebära att söka medlemskap i JGY. Skulle det kunna vara nästa steg i att utveckla vårt fina verksamheter? 

Skulle det göra vår organisation mindre sårbar att finnas med i ett större sammanhang mm. När utredningen är klar återkommer vi med möten, information och tar in synpunkter från personalen. 

Under arbetets gång är det rektorer, och vid behov utbildningschefens, ansvar att fortlöpande förmedla information och svara på frågor. 

 7/11: Fysiskt möte med rektorer FGY/ Vux, utbildningschef, ordf. och 1:e v. Ordf.(2:e v. Ordf. Förhindrad) Mötet var till för att reda ut frågetecknen utifrån mailsvaret på frågor från personalen, om och varför politiken ville göra en utredning, om ansvarsfördelning och utbildningschefen tydliggjorde att hon fanns till hands för att stödja rektorerna vid behov. 

VT -24 De datum då vi har haft fysiska möten: 

 11/1:Möte med personal FGY/ Vux tillsammans med utredningsgruppen och Ordf. och 2:e v. Ordf. Möte för att informera och svara på frågor utifrån mailsvaret som skickades i oktober, berätta varför vi tagit initiativ till utredningen. Budskapet var under mötet - Massor av frågor går inte att besvara eller diskutera förrän utredningen är klar, och då kommer den demokratiska processen samt personalmöten att genomföras. Vi behöver fakta på bordet. 

(Utredningen skulle vara klar 31/1 men tiden förlängdes till 28/2, tilläggas kan att v 10 är sportlovsvecka = alla lediga) 

 11/3: Utbildningsnämnden avsätter en halvdag för att besöka gymnasiet, på initiativ av personalen, med arvode för att så många som möjligt från politiken skulle vara ges möjlighet att delta. Syftet var att se och delta i verksamheten, träffa elever, ställa nyfikna frågor till personal och att vi kunde träffas för att ta med upplevelsen av besöket till våra politiska processer inför beslutet. 

Ordf, v. Ordf. och utbildningschefen hade ett möte med elevrådet. Samtidigt var 2 v.ordf. plus övriga ledamöter i ett klassrum på ett möte med personal. Inga rektorer deltog. 

18/3: Möte på förmiddagen, med utredningsgruppen, för att reda ut en del oklarheter, bl.a. ansvarsfördelning tjänstemannanivån och politiken, och främst för att förbereda mötet senare på dagen. 

Kl 16.00-18.00: Personalmöte tillsammans med utredningsgruppen, förbundschef JGY, samt från politiken ordf. och 2 v.ordf. i presidiet utbildningsnämnden samt i presidiet för JGY. Även intressenter från företagare som är berörd av frågan deltog. Personal som inte kunde närvara fysiskt pga resor, deltog digitalt. Mötet var indelat i tre punkter: 

1. Information om utredningens resultat 

2. Workshops I mindre grupper för att diskutera och ta emot inspel, synpunkter och frågeställningar via Menti. Dessa omhändertogs i fortsatta arbetet med förslag till beslut, och bilades handlingarna för största möjliga transparens. 

3. Gemensam avslutning där info gavs om fortsatta processen, tidplan om frågan löper vidare till beslut i KF. Även några frågeställningar lyftes innan mötet avslutades 

Fysiska möten utifrån KS 

22 mars Ordf KS och Tillväxtchef har möte med Bo i Åsarna där även alpintränare deltar. 

19/4 Ordf och andra vice ordf i KS har möte med rektorerna på Fjällgymnasiet tillsammans med HR-chef. 

21/5 presidiet i Ks besöker Fjällgymnasiet och träffar i tre olika möten: 

Elever 

Alpinföräldrar 

Medarbetare på gymnasiet. 

23/5 ordf Ks tillsammans med Tillväxtchef besökte Bo i Åsarna. 

Utöver de fysiska mötena så har vi från politiken fått och besvarat mail och telefonsamtal. 

Centerpartiet i Berg 

Socialdemokraterna i Berg 

Powered by Labrador CMS