Skogsägare måste återfå rätten till sin skog

C: Rättssäkerheten för skogsägare behöver stärkas. 

Sverige har en stark tradition av många, små aktiva skogsägare som förvaltar sin skog för kommande generationer. För många av dessa cirka 300 000 människor är skogen som inkomst och säkerhet avgörande för möjligheten att bo och verka i glesbygd. 

Den skog som avverkas i dag är i genomsnitt 100 år och den skog som planteras idag ska tas omhand av våra barn och barnbarn. 

Centerpartiet menar att vi ska fortsätta bruka våra skogar och att det går att förena en konkurrenskraftig svensk skogsnäring med en utveckling som bevarar den biologiska mångfalden och tar ansvar för klimatet. 

För att säkerställa en sådan utveckling behöver dock rättssäkerheten för markägare och företag stärkas. Det behöver bli mer restriktivt för staten att hindra någon från att bruka sin mark och det behöver bli enklare för markägare att få ekonomisk kompensation när skogsbruk avsevärt försvåras. 

Ett område där skogsägarnas ställning väsentligt behöver stärkas är tillämpningen av artskyddsreglerna. Myndigheters och domstolars tolkning av artskyddsbestämmelserna har på senare år utvecklats till en parodi. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är idag fridlysta. 

Många av dessa arter har dock en stor förekomst i Sverige och det är därför svårt att ta till sig att en orkidé som Knärot, vilken beräknas finnas på miljontals platser i Sverige, innebär stora problem för många markägare. 

När det gäller fåglar så tolkar Skogsstyrelsen och länsstyrelsen regelverken som att det är förbjudet att skada eller störa fåglars viloplatser, även om de bara är där någon gång per år. Det får förstås stora konsekvenser för det svenska skogsbruket. Samtidigt har myndigheterna i Finland en betydligt mer tillåtande tolkning av samma EU-regler. Så kan vi inte ha det! 

Det är hög tid att regeringen ser över och förändrar artskyddsreglernas tillämpning i Sverige. Landsbygdsminister Kullgren lovade redan i våras en ny skogsutredning som skulle ta tag i dessa frågor, men sedan har det varit knäpptyst ifrån regeringen. Så länge regeringen släpar fötterna efter sig kommer avverkningsanmälningar att förbli ett ekonomiskt och känslomässigt lotteri för många skogsägare. Detta är ingen rimlig ordning om vi menar allvar med alla vackra ord om att hela Sverige ska leva. 

Skog är ett sparande och kapital som måste kunna få användas på det sätt som familjer tänkt sig. Centerpartiet anser därför att det är nödvändigt att regeringen omedelbart säkerställer att 

• nationella fridlysta arter inte oproportionerligt ska kunna försvåra skogsbruk 

• markägare skyndsamt och utan lång och kostsam överklagandeprocess ska kunna få ersättning vid förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet 

• staten har ansvaret för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägare 

På så sätt kan den enskilda skogsägaren tillförsäkras ersättning för den inskränkning i ägande- och brukanderätten som brukandeförbudet innebär och familjer kan med trygghet fortsätta att planera för kommande generationer. 

Elisabeth Thand Ringqvist ( C ) Riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson 

Hanna Wagenius ( C ) Partistyrelsen 

Karin Jonsson ( C ) Distriktsstyrelsens ordförande Centerpartiet Jämtland Härjedalen

 

Powered by Labrador CMS